^Na górę

Aktualności

Procedury przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola w roku przedszkolnym 2020/2021.

Przedszkole otwarte jest w godzinach 7.00-16.00. Dzieci należy przyprowadzać do przedszkola do godziny 8.30.

Od 1.09.2020r. Obowiązywać będą poniższe wytyczne związane z przyprowadzaniem i odbieraniem dzieci z placówki:

 1. Przyprowadzanie dziecka

  Odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do przedszkola w czasie epidemii COVID-19 ponoszą rodzice i opiekunowie. Za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w drodze do przedszkola i z przedszkola odpowiadają rodzice. Jeśli dziecko ukończyło 4 lata rodzic musi zapewnć mu indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do placówki. Przed wejsciem do przedszkola obowiązuje dezynfekcja rąk. Na terenie przedszkola obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa oraz utrzymania dystansu i zachowania ostrożności w kontaktach bezpośrednich. Rodzic w czasie przyprowadzania dzieci może przebywać tylko w wyznaczonej strefie – szatnia i część korytarza prowadząca do sali. W jednej szatni w tym samym czasie może przebywać dwoje rodziców i dwoje dzieci.

  Następnie w oznaczonym miejscu rodzic przekazuje dziecko pod opiekę nauczyciela.

  Rodzic wychodzi z przedszkola drzwiami ewakuacyjnymi.

 2. Odbieranie dziecka

  Odbiór następuje w godzinach zadeklarowanych przez rodziców.

  Rodzic dzwoni do głównych drzwi. Jeżeli w tym czasie nie ma innych osób w szatni czeka na swoje dziecko w szatni. Po przebraniu dziecko i rodzic wychodzą wyjściem ewakuacyjnym na zewnątrz.

 3. Rodzice nie powinni upoważniać do odbioru dziecka osób po 60-tym roku życia, ani starszego rodzeństwa.

 4. Odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do przedszkola w czasie epidemii ponoszą rodzice i opiekunowie. Rodzice powinni zwracać uwagę na stan zdrowia dzieci przed wyjściem z domu i nie przyprowadzać dziecka do przedszkola jeśli pojawiły się objawy chorobowe (kaszel, kichanie, katar, gorączka, ogólne złe zamopoczucie).

 5. Jeżeli u któregoś z dzieci wystąpią objawy chorobowe, Dyrektor przedszkola może za zgodą rodziców, wprowadzić obowiązek mierzenia  temperatury. Jeżeli dziecko będzie miało temperaturę powyżej 37,0 rodzice muszą jak najszybciej  odebrać je z przedszkola.

 6. W oresie epidemii obowiązuje zakaz przynoszenia z domu do przedszkola różnych przedmiotów.

 7. Rodzice nie mogą przyprowadzać do przedszkola dziecka jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.

 8. Nauczyciele zobowiązani są sprawować opiekę nad dziećmi od chwili przyjęcia dziecka od osoby przyprowadzącej aż do momentu przekazania dziecka rodzicom lub upoważnionej przez nich osobie.

Copyright © 2013. Samorządowe Przedszkole w Narolu Rights Reserved.